PROTESTANTSE GEMEENTE LEEK-OLDEBERT (PGLO)

 

De Protestantse Kerk in Nederland  is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (dit zijn de plaatselijke gemeenten en de diaconieën en classicale vergaderingen).

 

In dit kader dient de PGLO online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel, beleidsplan, en over gegevens over de jaarrekening en begroting. Deze gegevens zijn hieronder vermeld.

 

PROTESTANTSE GEMEENTE LEEK-OLDEBERT

 

Algemene gegevens

 

Naam ANBI:       Protestantse Gemeente Leek-Oldebert

Adres:                  Lindensteinlaan 1, 9351 Leek

Postadres:          Postbus 54, 9350 AA Leek

Website:             www.pglo.nl

E-mail:                scribaat@pglo.nl

RSIN nummer: 0026.61.317

 

De PGLO is geïnstitueerd op 27 mei 2007. Zij is ontstaan middels een juridische fusie uit de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Leek.

 

Het aantal leden per 31 december 2016 bedroeg 2.543, samengesteld uit 1.435 belijdende leden, 784 doopleden en 324 overige leden.

 

De PGLO is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven

“een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom woord en sacramenten”.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de Protestantse Kerk in Nederland “kerkorde Protestantse Kerk in Nederland”.

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de PGLO ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers.

Het aantal ambtsdragers bij de PGLO bedraagt per 31 december 2016 40 leden, samengesteld als volgt:

-voorzitter en vicevoorzitter         2

-scriba                                            2

-ouderlingen                               11

-jeugdouderlingen                       7

-diakenen                                    14                                            

-kerkrentmeesters                       4

 

Predikanten

Per 31 december 2015 zijn 2 predikanten aan de gemeente verbonden; tevens is 1 kerkelijk werkster werkzaam bij de PGLO.

 

Doelstelling / visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

-1- De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

-2-levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

-3-Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

Beleidsplan

Een beleidsplan is in concept door de kerkenraad vastgesteld. Het conceptbeleidsplan zal op dynamische wijze verder worden uitgewerkt.

Het conceptbeleidsplan is als afzonderlijk document onder “Downloads” opgenomen.

 

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijke werkers en kosters, is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland” 

De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te vinden op de website van de Protestantse Kerk in Nederland “Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland”.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dit doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.

Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

In het maandblad “De Kerkwijzer” wordt maandelijks aan alle leden van de gemeente uitvoerig verslag gedaan van alle activiteiten van de gemeente.

 

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begrotingen) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de begrotingen is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

De staat van baten en lasten Kerk PGLO is als afzonderlijk document onder “Download” opgenomen.

 

DE DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE LEEK-OLDEBERT (PGLO)

 

De Protestantse Kerk in Nederland  is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (dit zijn de plaatselijke gemeenten en de diaconieën en classicale vergaderingen).

 

In dit kader dient de PGLO online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel, beleidsplan, en over gegevens over de jaarrekening en begroting. Deze gegevens zijn hieronder ver vermeld.

 

DE DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE LEEK-OLDEBERT

 

Algemene gegevens

 

Naam ANBI:       De diaconie van de Protestantse Gemeente Leek-Oldebert

Adres:                  Lindensteinlaan 1, 9351 KA L:eel

Postadres:          Postbus 54, 9350 AA Leek

Website:             www.pglo.nl

E-mail:                scribaat@pglo.nl

RSIN nummer: 8241.35.398

 

De PGLO is geïnstitueerd op 27 mei 2007. Zij is ontstaan middels een juridische fusie uit de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Leek.

 

Het aantal leden per 31 december 2015 bedroeg 2.543, samengesteld uit 1.435 belijdende leden, 784 doopleden en 324 overige leden.

 

De PGLO is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven

“een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom woord en sacramenten”.

 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de Protestantse Kerk in Nederland “kerkorde Protestantse Kerk in Nederland”.

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de PGLO ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers.

Het aantal ambtsdragers bij de PGLO bedraagt per 31 december 2015 40 leden, samengesteld als volgt:

-voorzitter en vicevoorzitter         2

-scriba                                            2

-ouderlingen                               11

-jeugdouderlingen                       7

-diakenen                                    14                                            

-kerkrentmeesters                       4

 

Predikanten

Per 31 december 2015 zijn 2 predikanten aan de gemeente verbonden; tevens is 1 kerkelijk werkster werkzaam bij de PGLO.

 

Doelstelling / visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

-1- De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

-2-levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

-3-Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

De opdracht van de diaconie kan worden samengevat als:

-zorg dragen voor gerechtigheid en barmhartigheid en heelheid van de schepping

-de gemeente inspireren en ondersteunen tot dienst aan elkaar en aan heel de wereld

-dienstbaar zijn in de kerkdienst

 

De diaconie wil alert zijn op sociale misstanden en onrecht, waarbij niet alleen wordt gestreefd naar het verlenen van noodhulp, maar bovenal naar het bewerkstelligen van structurele verbeteringen, bijvoorbeeld door signalering bij overheid en andere instanties.

 

Beleidsplan

Een beleidsplan is in concept door de kerkenraad vastgesteld. Het conceptbeleidsplan zal op dynamische wijze verder worden uitgewerkt.

Het conceptbeleidsplan is als afzonderlijk document onder “Download” opgenomen.

 

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijke werkers en kosters, is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland” 

De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te vinden op de website van de Protestantse Kerk in Nederland “Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland”.

 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dit doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.

Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

 

In het maandblad “De Kerkwijzer” wordt maandelijks aan alle leden van de gemeente uitvoerig verslag gedaan van alle activiteiten van de gemeente.

 

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begrotingen) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de begrotingen is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

De staat van baten en lasten Diaconie PGLO is als afzonderlijk document onder “Download” opgenomen.