De organisatie van de Protestanse Gemeente Leek-Oldebert (afgekort PGLO) kent de volgende structuur:

Kerkenraad

Zij is verantwoordelijk voor de hele kerkelijke gemeente en alle daarmee verbonden colleges, taak- en werkgroepen. Hij bestaat uit alle ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, diakenen, ouderlingen-kerkvoogd, kerkrentmeesters). Hij vergadert 5x per jaar.

Breed moderamen

Het breed moderamen heeft een controlerende functie. Hij bestaat uit twee predikanten, voorzitter, vice-voorzitter, scribae en vertegenwoordigers van de taakgroepen. Hij vergadert 6 x per jaar.

Moderamen

Het moderamen wordt elk jaar opnieuw gekozen en telt tenminste drie leden: een voorzitter, een secretaris en een toegevoegd lid (respectievelijk preses, scriba en assessor genoemd). Het moderamen bestaat uit 5 leden : voorzitter, vice-voorzitter, beide scribae en een predikant.

Het moderamen neemt in principe geen beleidsbeslissingen. Het heeft als taak:
    de vergadering van de kerkenraad voor te bereiden en te leiden
    kerkenraadsbesluiten uit te voeren (voor zover dat niet aan anderen is opgedragen);
    zaken van formele en administratieve aard af te doen;
    zaken af te doen die geen uitstel verdragen.

Bij de laatste twee situaties verantwoordt het moderamen zich achteraf jegens de kerkenraad.

Breed moderamen.

Een aantal keren per jaar komt het breed moderamen bij elkaar. Het bestaat uit het moderamen, alle predikanten en de voorzitters van de taakgroepen. Zij wisselen dan van gedachten over een paar zaken, die alle taakgroepen aangaan.

Secties

Een sectie is verantwoordelijk voor het pastoraat binnen een geografische sectie. Hij adviseert de Taakgroep Pastoraat en is het eerste klankbord voor de gemeente. In een sectie hebben zowel ambtsdragers (ouderlingen en diakenen) als bezoekwerkers zitting. De PGLO kent 22 secties.

Ouderlingen en bezoekwerkers zijn benoemd door de kerkenraad. De ouderling is bevestigd in het ambt en heeft pastorale taken, een bestuurlijke taak in de kerkenraad, doet dienst bij de vieringen en heeft een coördinerende functie binnen zijn / haar sectie. Zo mogelijk wordt twee keer per jaar, bijvoorbeeld in september en februari, samen met de bezoekwerkers en de contactpersonen het pastoraat besproken in het z.g. sectieberaad. Dit beraad kan desgewenst in aanwezigheid van een predikant, een diaken en/of een jeugdouderling worden gevoerd. De ouderling organiseert, samen met anderen, activiteiten zoals het groothuisbezoek. De bezoekwerkers hebben elk een aantal adressen, die ze zo mogelijk tenminste één keer per jaar bezoeken als daar behoefte aan is.

Contactpersonen zijn door de kerkenraad aangesteld. Zij houden regelmatig contact met de toegewezen adressen. Het gaat hierbij om informele contacten, waarbij namens de kerk belangstelling wordt getoond voor het gezin of het gemeentelid. Bijzonderheden kunnen worden doorgegeven aan de predikant, de ouderling of de bezoekwerker. Ook is het hun taak belangstelling te tonen bij geboorte, ziekte, jubilea, e.d. Ook bezorgen zij de Kerkwijzer (en/of andere ‘post’), eventueel in overleg met de bezoekwerker of de ouderling.

Taakgroepen
Een taakgroep is verantwoordelijk voor een deel van de kerkelijke missie. Een taakgroep rapporteert aan de kleine kerkenraad. Het beleidsplan van een taakgroep moet door de grote kerkenraad worden goedgekeurd. In een taakgroep hebben zowel ambtsdragers als ‘gewone’ gemeenteleden zitting.

De volgende taakgroepen worden onderscheiden:

   
    de taakgroep Beheer / College van Kerkrentmeesters
    de taakgroep Diakonaat
    de taakgroep Eredienst
    de taakgroep Jeugd
    de taakgroep Kerk en Samenleving
    de taakgroep Pastoraat
    de taakgroep Vorming en Toerusting
  
   

De eerste twee hebben een bijzondere rechtsordelijke positie t.o.v. de kerkenraad vanwege ‘de hun toegewezen vertegenwoordiging in en buiten rechte in financiële zaken’.